مرور برچسب

سگک کمربند ایمنی خودرو

تعمیر سگک کمربند ایمنی شکسته

ممکن است در حین بستن کمربند ایمنی خودرو، سگک آن بشکند؛ در این شرایط خرید یک سگک کمربند ایمنی جدید گران است.…